آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-02-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1398-02-25
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1398-02-25
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-02-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-02-25
تاریخ شروع کنفرانس
1398-03-25
تاریخ پایان کنفرانس
1398-03-26

برگزار کنندگانتهران. دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

حمایت کنندگان

فرم شرکت در کنفرانس

login